شرکت فرش نوبافت کاشان | » 500 شانه 55و20 رنگ تراکم 1200