شرکت فرش نوبافت کاشان | » 500 شانه 8رنگ تراکم 1200